Konkurs

REGULAMIN KONKURSU
 • §1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Konkurs Sztuka gadania.
 2. Organizatorem Konkursu (“Organizator”) jest blog Sztuka gadania.
 3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Grupa Helion SA.
 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, w audycji Sztuka gadania dostępnym pod adresem http://www.sztukagadania.pl/podcast-sztuka-gadania/ w dniach 8 kwietnia – 22 czerwca 2019 roku.
 • §2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 • §3
NAGRODY
 1. Nagrodą w Konkursie są: sześć książek, po jednej dla jednego zwycięzcy jednego z sześciu odcinków podcastu Sztuka gadania.
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez organizatora, którzy w czasie trwania konkursu wyślą plik dźwiękowy pod adres kontakt@sztukagadania.pl nagrany przez Uczestnika, będący dalszym ciągiem opowieści z poprzedniego odcinka. Nagranie powinno trwać od 0,5 do 1 min. i mieć otwarte zakończenie, by można było je kontynuować w kolejnym odcinku.
3.Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 1. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 2. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia oraz podać adres, pod który zostanie wysłana nagroda, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 3. Otrzymana nagroda zostanie wysłana do Laureatów Konkursu na koszt organizatora, na adres wskazany przez Laureatów, na terenie Polski, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.
 • §4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Organizator dołoży starań, by dane Uczestnika pozostały poufne, były odpowiednio chronione i nie zostały udostępnione podmiotom nieupoważnionym bez wyraźnej zgody Uczestnika.
 3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego nagrania i opublikowanie w podcaście Sztuka gadania.
 • §5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych
Sztuka gadania