Jak poprawić dykcję. Najlepsze ćwiczenia na wyrazistość mowy

Jak poprawić dykcję. Najlepsze ćwiczenia na wyrazistość mowy

Te ćwiczenia to absolutna petarda. Daję Ci najskuteczniejszy zestaw, który sprawi, że Twoja mowa będzie wreszcie wyraźna. Sam z niego korzystam po dziś dzień. Efekt może przerosnąć Twoje oczekiwania.

Najlepiej, jeśli każdą kolumnę powtórzysz przynajmniej dwa razy, a w razie kłopotów z wymówieniem, do skutku. Staraj się wymawiać wszystko jak najwyraźniej.
Jak często? To zależy od Ciebie, dla mnie optymalnie jest 1-2 w tygodniu.
ptpa-tpta

ptpe-tpte

ptpy-tpty

ptpi-tpti
ptpo-tpto
ptpu-tptu
tpka-kpta
tpke-kpte
tpky-kpty
tpki-kpti
tpko-kpto
tpku-kptu
pkpa-kpka
pkpe-kpke
pkpy-kpky
pkpi-kpki
pkpo-kpko
pkpu-kpku
pkta-tkpa
pkte-ktpe
pkty-tkpy
pkti-kpti
pkto-ktpo
pktu-tkpu
ktpa-ptka
ktpe-ptke
ktpy-ptky
ktpi-ptki
ktpo-ptko
ktpu-ptku
pcza-czpa
pcze-czpe
pczy-czpy
pczi-czpi
pczo-czpo
pczu-czpu
szrsa-srsza
szrse-srsze
szrsy-srszy
szrsi-srszi
szrso-srszo
szrsu-srszu
szrśa-śrsza
szrśe-śrsze
szrśi-śrszi
szrśo-śrszo
szrśu-śrszu
śrsa-srśa
śrse-srśe
śrsy-srśi
śrsi-srśi
śrso-srśo
śrsu-srśu
czrca-crcza
czrce-crcze
czrcy-crczy
czrci-crczi
czrco-crczo
czrcu-crczu
czrća-ćrcza
czrće-ćrcze
czrći-ćrczi
czrćo-ćrczo
czrću-ćrczu
ćrca-crća
ćrce-crće
ćrcy-crći
ćrci-crći
ćrco-crćo
ćrcu-crću
szsa-ssza
szse-ssze
szsy-sszy
szsi-sszi
szso-sszo
szsu-sszu
szśa-śsza
szśe-śsze
szśi-śszi
szśo-śszo
szśu-śszu
śsa-sśa
śse-sśe
śsy-sśi
śsi-sśi
śso-sśo
śsu-sśu
czca-ccza
czce-ccze
czcy-cczy
czci-cczi
czco-cczo
czcu-cczu
czća-ćcza
czće-ćcze
czći-ćczi
czćo-ćczo
czću-ćczu
ćca-cća
ćce-cće
ćcy-cći
ćci-cći
ćco-cćo
ćcu-cću
kla-gla
kle-gle
ly-gly
kli-gli
klo-glo
klu-glu
wra-gra
wre-gre
wry-gry
wro-gro
wru-gru
wrą-grą
mra-rwa
mre-rwe
mry-rwy
mro-rwo
mru-rwu
mrą-rwą
gra-rga
gre-rge
gry-rgy
gro-rgo
gru-rgu
grą-rgą
dra-rba
dre-rbe
dry-rby
dro-rbo
dru-rbu
drą-rbą
pła-bła
płe-błe
pły-bły
pło-bło
płu-błu
płą-błą
łpa-pła
łpe-płe
łpy-pły
łpo-pło
łpu-płu
łba-bła,
łbe-błe,
łby-bły
łbo-bło,
łbu-błu
łka-kła
łke-kłe,
łky-kły,
łko-kło,
łku-kłu,
łta-tła
łte-tłe
łty-tły
łto-tło
łtu-tłu
łga-gła
łge-głe
łgy-gły
łgo-gło
łgu-głu
łda-dła
łde-dłe
łdy-łdy
łdo-dło
łdu-dłu
łca-cła
łce-cłe
łcy-cły
łco-cło
łcu-cłu
łcza-czła
łcze-człe
łczy-czły
łczo-czło
łczu-człu
łća-ćła,
łće-ćłe
łći-ćły
łćo-ćło
łću-ćłu
łdza-dzła
łdze-dzłe
łdzy-dzły
łdzo-dzło
łdzu-dzłu
łdża-dżła
łdże-dżłe
łdży-dżły
łdżo-dżło
łdżu-dżłu
łdźa-dźła
łdźe-dźłe
łdźy-dźły
łdźo-dźło
łdźu-dźłu
łsza-szła
łsze-szłe
łszy-szły
łszo-szło
łszu-szłu
łsa-sła
łse-słe
łsy-sły
łso-sło
łsu-słu
łśa-śła
łśe-śłe
łśy-śły
łso-śło
łsu-śłu
łfa-fła
łfe-fłe
łfy-łły
łfo-fło
łfu-fłu
łwa-wła
łwe-włe
łwy-wły
łwo-wło
łwu-włu
łha-hła
łhe-hłe
łhy-hły
łho-hło
łhu-hłu
łza-zła
łze-złe
łzy-zły
łzo-zło
łzu-złu
łża-żła
łże-żłe
łży-żły
łżo-żłó
łżu-żłu
łźa-źła
łźe-źłe
łźy-źły
łźo-źło
łźu-źłu
ła
łe
ły
łi
ło
łu
ała
ełe
yły
iły
oło
ułu
ał-ła
eł-łe
ył-ły
ił-ły
oł-ło
uł-łu
łma-mła
łme-młe
łmy-mły
łmi-młi
łmo-mło
łmu-młu
łja-jła
łje-jłe
łjy-jły
łjo-jło
łju-jłu
łla-lła
łle-lłe
łly-lły
łli-lłi
łlo-lło
łlu-lłu
łra-rła
łre-rłe
łry-rły
łro-rło
łru-rłu
fa
fe
fy
fi
fo
fu
afa
afe
afy
afi
afo
afu
ofa
ofe
ofy
ofi
ofo
ofu
efa
efe
efy
efi
efo
efu
ufa
ufe
ufy
ufi
ufo
ufu
ifa
ife
ify
ifi
ifo
ifu
yfa
yfe
yfy
yfi
yfo
yfu
af
ef
yf
if
of
uf
ta
te
ty
ti
to
tu
ata
ete
yty
iti
oto
utu
ata
ate
aty
ati
ato
atu
ota
ote
oty
oti
oto
otu
eta
ete
ety
eti
eto
etu
uta
ute
uty
uti
uto
utu
ita
ite
ity
iti
ito
itu
yta
yte
yty
yti
yto
ytu
at
et
yt
it
ot
ut
tat
tet
tyt
tit
tot
tut
atta
ette
ytty
itti
otto
uttu
ba
be
by
bi
bo
bu
abba
ebbe
ybby
ibbi
obbo
ubbu
aba
abe
aby
abi
abo
abu
oba
obe
oby
obi
obo
obu
eba
ebe
eby
ebi
ebu
ebo
uba
ube
uby
ubi
ubu
ubo
iba
ibe
iby
ibi
ibo
ibu
yba
ybe
yby
ybi
ybo
ybu
ap-ba
ep-be
yp-by
ip-bi
op-bo
up-bu
bap
bep
byp
bip
bop
bup
baba
bebe
byby
bibi
bobo
bubu
ma
me
my
mi
mo
mu
am
em
ym
im
om
um
ama
eme
ymy
imi
omo
umu
ama
ame
amy
ami
amo
amu
oma
ome
omy
omi
omo
omu
ema
eme
emy
emi
emo
emu
uma
ume
umy
umi
umo
umu
ima
ime
imy
imi
imo
imu
mam
mem
mym
mim
mom
mum
yma
yme
ymy
ymi
ymo
ymu
am-ma
em-me
ym-my
im-mi
om-mo
um-mu
mama
meme
mymy
mimi
momo
mumu
mnam-nmam
mnem-nmem
mnym-nmym
mnim-nmim
mnom-nmom
mnum-nmum
mmam
mmem
mmym
mmim
mmom
mmum
mpa-pma
mpe-pme
mpy-pmy
mpi-pmi
mpo-pmo
mpu-pmu
mba-bma
mbe-bme
mby-bmy
mbi-bmi
mbo-bmo
mbu-bmu
mca-cma
mce-cme
mcy-cmy
mci-cmi
mco-cmo
mcu-cmu
mdza-dzma
mdze-dzme
mdzy-dzmy
mdzi-dzmi
mdzo-dzmo
mdzu-dzmu
mća-ćma
mće-ćme
mćy-ćmy
mći-ćmi
mćo-ćmo
mću-ćmu
mdźa-dźma
mdźe-dźme
mdźy-dźmy
mdźi-dźmi
mdźo-dźmo
mdźu-dźmu
mcza-czma
mcze-czme
mczy-czmy
mczi-czmi
mczo-czmo
mczu-czmu
mdża-dżma
mdże-dżme
mdży-dżmy
mdżi-dżmi
mdżmo-dżmo
mdżu-dżmu
mfa-fma
mfe-fme
mfy-fmy
mfi-fmi
mfo-fmo
mfu-fmu
mwa-wma
mwe-wme
mwy-wmy
mwi-wmi
mwo-wmo
mwu-wmu
mha-hma
mhe-hme
mhy-hmy
mhi-hmi
mho-hmo
mhu-hmu
mka-kma
mke-kme
mky-kmy
mki-kmi
mko-kmo
mku-kmu
mga-gma
mge-gme
mgy-gmy
mgi-gmi
mgo-gmo
mgu-gmu
msa-sma
mse-sme
msy-smy
msi-smi
mso-smo
msu-smu
mza-zma
mze-zme
mzy-zmy
mzi-zmi
mzo-zmo
mzu-zmu
mśa-śma
mśe-śme
mśy-śmy
mśi-śmi
mśo-śmo
mśu-śmu
mźa-źma
mźe-źme
mźy-źmy
mźi-źmi
mźo-źmo
mźu-źmu
msza-szma
msze-szme
mszy-szmy
mszi-szmi
mszo-szmo
mszu-szmu
mża-żma
mże-żme
mży-żmy
mżi-żmi
mżo-żmo
mżu-żmu
mta-tma
mte-tme
mty-tmy
mti-tmi
mto-tmo
mtu-tmu
pstra
pstre
pstry
pstri
pstro
pstru
pstrą
pstrę
apstra
epstre
ypstry
ipstri
opstro
upstru
arba-abra
erbe-ebre
yrby-ybry
orbo-obro
urbu-ubru
scza
scze
sczy
sczo
sczu
szcza
szcze
szczy
szczo
szczu
ścza
ścze
śczy
śczo
śczu
chcza
chcze
chczy
chczo
chczu
szca
szce
szcy
szco
szcu
czcza
czcze
czczy
czczo
czczu
czća
czće
czćy
czćo
czću
cca
cce
ccy
cco
ccu
ćca
ćce
ćcy
ćco
ćcu
czca
czce
czcy
czco
czcu
cća
cće
cći
cćo
cću
śca
śce
ścy
śco
ścu
fca
fce
fcy
fco
fcu
fcza
fcze
fczy
fczo
fczu
zdża
zdże
zdży
zdżo
zdżu
dzdźa
dzdźe
dzdźi
dzdźo
dzdźu
źdża
źdże
źdży
źdżo
źdżu
wdża
wdże
wdży
wdżo
wdżu
lca-cla
lce-cle
lcy-cly
lci-cli
lco-clo
lcu-clu
ldza-dzla
ldze-dzle
ldzy-dzly
ldzi-dzli
ldzo-dzlo
ldzu-dzlu
lća-ćla
lće-ćle
lćy-ćly
lći-ćli
lćo-ćlo
lću-ćlu
ldźa-dźla
ldźe-dźle
ldźy-dźly
ldźi-dźli
ldźo-dźlo
ldźu-dźlu
lcza-czla
lcze-czle
lczy-czly
lczi-czli
lczo-czlo
lczu-czlu
ldża-dżla
ldże-dżle
ldży-dżly
ldżi-dżli
ldżo-dżlo
ldżu-dżlu
lfa-fla
lfe-fle
lfy-fly
lfi-fli
lfo-flo
lfu-flu
lwa-wla
lwe-wle
lwy-wly
lwi-wli
lwo-wlo
lwu-wlu
lha-hla
lhe-hle
lhy-hly
lhi-hli
lho-hlo
lhu-hlu
lka-kla
lke-kle
lky-kly
lki-kli
lko-klo
lku-klu
lga-gla
lge-gle
lgy-gly
lgi-gli
lgo-glo
lgu-glu
lła-łla
lłe-łle
lły-łly
lłi-łli
lło-łlo
łlu-lłu
lma-mla
lme-mle
lmy-mly
lmi-mli
lmo-mlo
lmu-mlu
lna-nla
lne-nle
lny-nly
lni-nli
lno-nlo
lnu-nlu
lńa-ńla
lńe-ńle
lńi-ńli
lńo-ńlo
lńu-ńlu
lpa-pla
lpe-ple
lpy-ply
lpi-pli
lpo-plo
plu-plu
lba-bla
lbe-ble
lby-bly
lbi-bli
lbo-blo
lbu-blu
lra-rla
lre-rle
lry-rly
lri-rli
lro-rlo
lru-rlu
lsa-sla
lse-sle
lsy-sly
lsi-sli
lso-slo
lsu-slu
lza-zla
lze-zle
lzy-zly
lzi-zli
lzo-zlo
lzu-zlu
lśa-śla
lśe-śle
lśy-śly
lśi-śli
lśo-ślo
lśu-ślu
lźa-źla
lźe-źle
lźy-źly
lźi-źli
lźo-źlo
lźu-źlu
lsza-szla
lsze-szle
lszy-szly
lszi-szli
lszo-szlo
lszu-szlu
lża-żla
lże-żle
lży-żly
lżi-żli
lżo-żlo
lżu-żlu
lta-tla
lte-tle
lty-tly
lti-tli
lto-tlo
ltu-tlu
lda-dla
lde-dle
ldy-dly
ldi-dli
ldo-dlo
ldu-dlu
at-da
et-de
yt-dy
it-di
ot-do
ut-du
Boli paszcza? 🙂 To najlepszy dowód na to, że solidnie popracowałeś. Twoja dykcja nie poprawi się trwale po jednorazowym ćwiczeniu. Dlatego polecam Ci wracać do tego zestawu tak często, jak tylko możesz.
Polecam Ci także artykuł –>na temat rozgrzewki dykcyjnej przed publicznym zabraniem głosu<–.

Share:FacebookX
Join the discussion

2 komentarze
Sztuka gadania